pl
 • en

Polityka prywatności i polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu www.mortalus.pl

 1. Informacje wstępne.
  1. BIZMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Suchedniowie, pod adresem: 26-130 Suchedniów, ul. Mickiewicza 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 463863 (dalej: „Operator”) działając jako właściciel serwisu internetowego mortalus.com (dalej: „Serwis”), dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikom Serwisu ochrony ich prywatności.
  2. Operator zbiera tylko dane osobowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) (dalej: „dane osobowe„) niezbędne do prowadzenia działalności z wykorzystaniem Serwisu i wyłącznie w przypadku dobrowolnego podania tych danych osobowych przez Użytkownika.
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika oraz zakres zgody Użytkownika na przetwarzanie podanych przez niego danych Osobowych określone są w niniejszym regulaminie. Użytkownik przed założeniem konta w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników
  1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) jest każdorazowo BIZMEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchedniowie, pod adresem: 26-130 Suchedniów, ul. Mickiewicza 5.
  2. Operator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
   a) Nazwisko i imię;
   b) Adres zamieszkania;
   c) Numer telefonu
   e) Adres e-mail Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika. Operator informuje, że bez podania danych osobowych nie jest możliwa rejestracja konta Użytkownika/założenie konta.
  3. Operator zbiera i przetwarza dane osób które:
   a) zamówiły Newsletter Operatora;
   b) dokonują rejestracji w Serwisie (zakładają konto);
   c) doraźnie Operator przetwarza również dane osób, które zadają pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu, jego funkcjonalności oraz warunków korzystania z usług Serwisu. W przypadku wskazanym w pkt. a i c zbierane i przetwarzane są wyłącznie adresy e-mail.
   W przypadku wskazanym w pkt. c dane osób podlegają natychmiastowej anonimizacji po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, zaś po upływie 1 miesiąca od udzielenia odpowiedzi podlegają usunięciu. W przypadku wykorzystywania danych na potrzeby newslettera, informacje te będą przesyłane użytkownikowi drogą elektroniczną tylko na podstawie jego wyraźnej zgody na otrzymywanie ich w takiej formie. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie od Operatora newstlettera drogą elektroniczną.
  4. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:
   a) wykonania obowiązków z umowy o świadczenie na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługi dostępu i korzystania z funkcjonalności Serwisu.;
   b) odpowiedzi na pytania kierowane przez Użytkowników Serwisu i inne osoby;
   c) przesyłania zamówionej korespondencji i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu.
  5. Operator prowadzi analizę logów dostępowych i zbiera adresy IP użytkowników Serwisu w celach statystycznych i związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem serwisu. Operator informuje, że nie łączy adresów IP z danymi osobowymi użytkowników Serwisu. W oparciu o wyżej wskazane informacje mogą być tworzone zestawienia statystyczne (dotyczące oglądalności Serwisu), które Operator będzie ujawniał osobom trzecim, w tym współpracującym z Operatorem.
  6. Operator korzysta z systemu analizy sieciowej (Google Analytics), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników. Profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. System Google Analytics wykorzystuje w swoich procesach pliki cookie.
  7. Zbierane przez Operatora dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
   Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane bezpośrednio przez Użytkownika w ramach konta klienta albo poprzez kontakt z Operatorem.
  8. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Operatora w niezbędnym zakresie:
   a) firmom kurierskim i operatorom pocztowym;
   b) operatorom systemów płatności elektronicznej. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na udostępnianie w/w podmiotom swoich Danych Osobowych.
  9. Operator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika celem dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności lub z tytułu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu.
  10. Do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające wyraźne pisemne upoważnienie Operatora. Osoba upoważniona dysponuje indywidualnym hasłem dostępu do danych osobowych. Hasło nie jest udostępniane innym osobom i pozostaje znane wyłącznie Operatorowi oraz osobie upoważnionej. Hasła polegają okresowym zmianom na zasadach określonych przez Operatora. Listy haseł są przechowywane w miejscu, do którego dostęp posiada wyłącznie Operator.
  11. Operator informuje, że do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).
  12. Operator informuje, że Użytkownik anonimowo może jedynie przeglądać treść Serwisu oraz zapoznać się z jego funkcjonalnościami. Użytkownik nie może anonimowo lub za pośrednictwem pseudonimu dokonywać rejestracji i założyć konto. Do założenia konta niezbędne jest podanie danych osobowych określonych niniejszym regulaminem.
  13. Operator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z zastosowaniem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Dane Osobowe Użytkowników są należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  14. Operator nie powierzył innemu podmiotowi przetwarzania Danych Osobowych.
  15. Operator zapewnia Użytkownikowi bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji w zakresie wskazanym w pkt. 2.10 – 2.14, w szczególności informuje Użytkownika o wszelkich zmianach tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronie Serwisu aktualnego brzmienia polityki prywatności i polityki cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Polityka Cookies

 1. Informacje wstępne
  1. "Cookies" („Ciasteczka”) są to pojedyncze, małe pliki, w szczególności tekstowe, wysyłane przez strony internetowe odwiedzane przez korzystającego, przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, itp.) użytkownika. Dane zawarte w tych plikach mogą zostać odczytane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
  2. Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 2. Cel i zakres wykorzystania plików „cookie”
  1. Pliki "cookie" używane przez strony internetowe Serwisu umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych.
  2. Operator stosuje pliki cookie w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania stron, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na stronie, i analizy oglądalności strony. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym kierować do użytkowników ofertę w zakresie najbardziej przez nich oczekiwanym.
  3. Pliki cookie nie są wykorzystywane, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, informacji e-mail czy telefonu.
  4. Szczególne cele wykorzystania plików cookie w serwisie Operatora:
    mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika, zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji;
 3. Rodzaje plików cookie wykorzystywanych w serwisie Operatora
  1. W serwisie Operatora mogą być używane następujące rodzaje plików „cookie”:
  2. W serwisie Operatora mogą być używane następujące rodzaje plików „cookie”:
   1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
    stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. Sposoby rezygnacji Użytkownika z akceptowania plików cookie
  1. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookie są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Użytkownik może zastosować takie ustawienia przeglądarki, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookie w ogóle lub wybranych plików tego typu. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.
  2. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Operator może uzyskiwać do nich dostęp.
  3. Korzystanie przez Użytkownika ze Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookie i zgodę na posługiwanie się nimi przez Operatora.
 5. Sposoby modyfikacji lub wyłączenia ustawień cookies w wybranych przeglądarkach internetowych.

  Dla przeglądarki Firefox:
  1. Na górze okna przeglądarki nacisnąć przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknąć menu Narzędzia) i wybierać Opcje.
  2. Wybierać panel Prywatność.
  3. Z menu elementu Program Firefox: wybrać opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
  4. Zaznaczyć Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
  5. Wybierać okres przechowywania ciasteczek:
   a) Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą
   ciasteczko.
   b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
   c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą
   o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
  6. Naciśnąć przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

  Dla przeglądarki Google Chrome:
  1. Kliknąć menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
  2. Wybrać Ustawienia.
  3. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane.
  4. W sekcji Prywatność kliknąć przycisk Ustawienia treści.
  5. W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
   a) Domyślne blokowanie plików cookie
   - Blokowanie wszystkich plików cookie: wybrać Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
   - Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznaczyć pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.
   Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.
   b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie
   Jeśli Użytkownik chce zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznaczyć Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
   Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznaczyć pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

   

  Dla przeglądarki Internet Explorer 9:
  1. W oknie przeglądarki należy kliknąć przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
   Kliknąć kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknąć przycisk OK.

Obowiązywanie i zmiana polityki prywatności.

 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia ……………. 2014 roku.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Serwisu w zakładce „polityka prywatności”. O planowanej zmianie Operator poinformuje Użytkowników posiadających konto drogą indywidualnego zawiadomienia pocztą elektroniczną, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zapewniając możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku akceptacji zmian. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „polityka prywatności” na stronie głównej Serwisu.
powrót