pl
 • en

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

 1. Definicje pojęć
  1. Poniższym pojęciom w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   • Operator; Właściciel Serwisu - BIZMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Suchedniowie, pod adresem: 26-130 Suchedniów, ul. Mickiewicza 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 463863; NIP 663 186 87 97;
   • Klient, Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i zawierająca z Operatorem na ustalonych warunkach umowę świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownikiem może być:
    • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
    • osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   • Serwis – serwis internetowy pod adresem mortalus.com
   • Konsument – Klient, Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • Regulamin – regulamin serwisu mortalus.com
  2. Adres siedziby Operatora: 26-130 Suchedniów, ul. Mickiewicza 5
  3. adres e-mail do kontaktu w sprawach Serwisu: info@bizmen.com.pl
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w szczególności:
   • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
   • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis
   • zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
   • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   • tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Operator.
  3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na umożliwieniu Użytkownikom tworzenia kont o charakterze społecznościowym, mających na celu udostępnianie i wymianę informacji o zmarłych osobach bliskich.
  4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:
   • posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla, FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
   • posiadać włączoną obsługę Java Script,
   • posiadać aktywny adres e-mail
 3. Rejestracja Kupującego i konto Kupującego, Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może się dokonać poprzez rejestrację Użytkownika i założenie przez niego konta;
  2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i niezbędna do złożenia Konta.
  3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
  4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
  5. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji usług za pośrednictwem Serwisu.
  6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Operator przesyła pocztą elektroniczną na podany adres potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z potwierdzeniem loginu i hasła oraz linkiem aktywującym konto.
  7. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Użytkownik jest obowiązany należycie zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych.
  8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:
   • zapoznałem się z treścią Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość i akceptuję jego postanowienia
   • przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,
   • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania z Serwisu,
   • dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
   • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
   • wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem
   • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
  9. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
   • jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Serwisu;
   • jeżeli działalność Użytkownika zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   • jeżeli Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Użytkownika,
   • jeżeli Użytkownik przesyła niezamówione informacje handlowe,
   • jeżeli Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
   • jeżeli podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Kupujący podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.
  10. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną także w przypadku, kiedy Użytkownik nie logował się na konto w ciągu jednego roku od ostatniej aktywności.
  11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Operatora na podany w procesie rejestracji adres e-mail i skutkuje trwałym usunięciem konta Użytkownika.
  12. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Użytkownika na adres e-mail Operatora wskazany w Regulaminie albo poprzez oświadczenie o usunięciu konta
  13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
  14. Operator uprawniony będzie do odmowy zarejestrowania Użytkownika jeżeli zaistnieją przesłanki określone w pkt. 10 powyżej. Operator zawiadomi Użytkownika o odmowie rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji od odmowy zarejestrowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie.
 4. Rejestracja w bazie danych, ochrona danych osobowych
  1. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania usług za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie właściwych danych osobowych.
  2. Użytkownik może wyrazićzgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej.
  3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Serwisu.
 5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:
   • imię i nazwisko
   • login Użytkownika
   • adres poczty elektronicznej
   • opis usterki, w tym datę (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną lub na piśmie.
  4. W przypadku uznania reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot utraconych korzyści oraz pokrycie udokumentowanych szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2014 roku.
  3. Pełny i aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.mortalus.com, w zakładce „regulamin”.
  4. Operator informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, przyczyn leżących po stronie albo zmian przepisów prawa.
  5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o planowanych zmianach Regulaminu, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wejdą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Informacja o zmianie regulaminu będzie zamieszczona w zakładce „regulamin” na czas nie krótszy 14 dni w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
  7. Wszystkie fotografie, rysunki i informacje zawarte w Serwisie, z wyłączeniem pochodzących od Użytkowników lub przez nich zamieszczonych, jak również rozwiązania graficzne, bazy danych zastosowane w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Operatora lub są wykorzystywane przez Operatora na podstawie licencji udzielonej przez uprawnione podmioty. Jakakolwiek forma korzystania z wyżej wskazanych utworów i aplikacji przez podmioty nieuprawnione jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez wyraźnej zgody Oparatora lub innego uprawnionego podmiotu stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń.
  8. Znaki towarowe nie należące do Operatora są wykorzystywane w Serwisie jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.
powrót